Description

denotes that the previous wakeup of this goroutine was futile [timestamp]