View definition

(DeprecateWorkflowTypeInput).WorkflowType

Defined in github.com/aws/aws-sdk-go/service/swf/api.go

Description

The workflow type to deprecate.

WorkflowType is referenced in 1 repository

github.com/aws/aws-sdk-go