View definition

type CreateTapeWithBarcodeOutput

Defined in github.com/aws/aws-sdk-go/service/storagegateway/api.go

Description

CreateTapeOutput