View definition

(CreateStorediSCSIVolumeOutput).VolumeSizeInBytes

Defined in github.com/aws/aws-sdk-go/service/storagegateway/api.go

Description

The size of the volume in bytes.

VolumeSizeInBytes is referenced in 0 repositories