View definition

(DeleteCacheSecurityGroupInput).CacheSecurityGroupName

Defined in github.com/aws/aws-sdk-go/service/elasticache/api.go

Description

The name of the cache security group to delete.

You cannot delete the default security group.

CacheSecurityGroupName is referenced in 1 repository

github.com/aws/aws-sdk-go